2021 Iň täze mentol çilimleri tagamly top itekleýji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2.Product Advantage

1.Siz pop-monjuk çilimlerini DIY edip bilersiňiz

2. Uly göwrüm we götermek aňsat

3. Dört reňk saýlanyp bilner : Çal, ak, sary, gök

4. Maşyn tagam şarlaryny dürli tagamlar bilen çalyşmak üçin gaýtadan ulanylyp bilner

5. Belligi we gaplamany özleşdirmegi kabul edip bilersiňiz

6. Dürli ululykdaky çilimler bu enjamy ulanyp biler

2
Haryt ady Dar itekleýji maşyn
Top ölçegi 2.8mm ýa-da 3,3mm
reňk Çal, ak, sary, gök
Netijelilik Täze dem almagy üpjün edip, çilimiň dürli tagamlaryny synap bilersiňiz
Ulanylyşy Çilim çekmegiň ysyny azaldyň we çilim çekmegiň hezilini artdyryň.
Tagamlar 75 tagam saýlanyp bilner
Material ABS plastik guty
Bukja 1 sany / garşy plastik halta, customöriteleşdirilen reňk gutusyny kabul ediň
4.Product instruction

Bu enjam biziň patentlenen önümimiz, owadan görnüşimiz, ýönekeý we amatly iş, kiçi göwrümli, götermek aňsat, halaýan tagam topuňyza salyp bilersiňiz we gaýtadan ulanyp bilersiňiz. DIY çilim partlaýan monjuklaryňyz üçin aýrylmaz gural we dost ibermek üçin iň gowy saýlaw.

Dört reňk, çal, ak, gök we sary reňkleri saýlap bilersiňiz. Enjam 100-150 monjuk saklap bilýär. Edil şonuň ýaly-da, miwe tagamy, gül tagamy, nan tagamy, çaý tagamy, içgiler we çakyr tagamy ýaly 75 sany dürli monjuk bar.

OEM-i kabul edýäris, şeýle hem mugt bellik dizaýnyny hödürleýäris, gyzyklanýan bolsaňyz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

5.Product type
6.Product Packing
7.Certificate

Shijiazhuang DaYang Daşky Gurşaw In Engineeringenerçilik Co., Ltd Hebei welaýatynda ýerleşýän 2016-njy ýylda esaslandyryldy. DaYang, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, ösümlik üweýji, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Siz bilen gowy ynam we dostlukly gatnaşyk gurmaga garaşyň.

8.Company-profile_02
9.One-shop center
9.One-shop center (5)
9.One-shop center (4)
9.One-shop center (3)
9.One-shop center (2)
9.One-shop center (1)
15.Customer praise

  • Öňki:
  • Indiki: