Biz hakda

DAYANG

DCIM(21)

Kompaniýanyň tertibi

“Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd” güýçli tehniki güýji we dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman kärhana. Netijeli, hünärmen we ajaýyp topary bar. DaYang, Hebei welaýatynda ýerleşýän 2009-njy ýylda esaslandyryldy. “DaYang”, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, herb grinder, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi. 2009-njy ýyldan başlap, kompaniýa satuw eksport edip başlady, häzirki wagtda müşderiler dünýäniň dürli künjeginden.

Biz näme edýäris

Ösüş üçin ylma we tehnologiýa bil baglamak we ulanyjylary kanagatlanarly ýokary tehnologiýaly önümler bilen yzygiderli üpjün etmek biziň hemişelik işimizdir. "Öwreniji, realistik, berk we jebis" garaýşa we syýasata eýeriň, yzygiderli öwreniň we täzeläň, tehnologiýany özen hökmünde kabul ediň, hilini durmuş hökmünde görüň, müşderileri Hudaý hökmünde görüň, müşderilere iň kanagatlanarly önümler we iň ajaýyp hyzmat bilen tüýs ýürekden hyzmat ediň Müşderileriň ynamyny gazanmak we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gazanmak üçin! Şol bir wagtyň özünde, elmydama aýda 3-5 sany täze önüm çykarylýar, bu ýerde gözleýän önümleriňiziň köpüsini şol bir pudaklarda taparsyňyz. DaYang elmydama "müşderi ilki, hil ilki" ýörelgesine esaslanýar, her önümçilik zynjyrynda berk hil standart barlag ulgamyny döretdik, esasy maksat müşderilere iň oňat hilli önümleri gowulandyrmak.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi. Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da täze hyzmatdaş bolmak isleseňiz bu pudak, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hemmeler bilen hyzmatdaşlyga ýetmek isleýäris. Başgalara mümkinçilik bermek bilen bir hatarda özümiz üçin hem mümkinçilikler üçin göreşýändigimize berk ynanýarys. Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Gowy ynam döretmäge garaşyň siziň bilen dostlukly gatnaşyk.

Certificate (3)
Certificate (1)
Certificate (2)