Burst monjuklar Temmäki tagamy Tebigy çilim döwmek top kapsulasy çilim tagam kapsulasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

● Howpsuzlyk: 100% iýmit derejesi

● Tagamlar: 75-den gowrak tagam we özleşdirmegi kabul ediň

● Gaplamak: Islegleriňize görä ýöriteleşdirilen gaplama.

● Ulag: atureetişen ýük ekspeditory, sag-aman geldi - Bizde MSDS şahadatnamasy bar

2

Kapsulalarymyz 100% howpsuz we tebigy tagamlary öz içine alýar. Biziň kapsulalarymyzda NOOK silikon ýok! -Kapsulanyň gabygy jelatinden ýasalýar, şonuň netijesinde kapsulalar tebigy, silikon ýaly himiki maddalar ýok.

Güýçli tagamlary bilýän bolsaňyz, kapsulalar diňe siziň üçin zat! Oklaryň kömegi bilen her ýakylýan çilim özboluşly açyş bolýar.

Önüm doly, diňe tebigy ýaglar.

Topy süzgüç bilen birikdirmek üçin berkidilen taýagy ulanyň. adaty çilimler üçin amatlydyr. SÖ CLGI we halaýan ysyňyzyň başyndan ahyryna çenli dowam edýär.

Eltip bermegiň mazmuny: Paketde 100 sany narpyz süýjüsi (kapsulalar) bar.

Haryt ady Çilim kapsulasy
Ölçegi 1.5-5mm (gyzgyn satuw: 2,8mm-3,3mm)
Netijelilik Täze dem, täze we güýçlendiriji, erbet demi aýyryň
Ulanylyşy Çilim çekmegiň ysyny azaldyň we çilim çekmegiň hezilini artdyryň.
Tagamlar Bizde 75 tagam bar we ýöriteleşdirilen tagamlary goldaýarys
Material Iýmit derejesinde arassa tebigy
Bukja 100 top / kiçi guty, 20 guty / uly guty we özleşdiriň
Nusgalar Size nusgalar bermek isleýäris
3.Product flavor

Beýleki tagam - islegiňize görä saýlap bilersiňiz we biz özleşdirmegi kabul edýäris. Has giňişleýin maglumat isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Partlanan monjuklar üçin amaly ssenariýalar köp, jikme-jiklikler üçin aşakda serediň :

Agzyň içine salyň-täze dem alyň we güýçlendiriji

Jübüt tanyşmak-Täze dem

Işewür hyzmatdaşlyk-täze we täzelendiriji

Jemgyýetçilik çäreleri - badaramaz demi aýyryň

4.Product show
5.Product instruction
6.Product accessories
7.Product packing&Certificate
8.Company-profile_01

Shijiazhuang DaYang Daşky Gurşaw In Engineeringenerçilik Co., Ltd Hebei welaýatynda ýerleşýän 2016-njy ýylda esaslandyryldy. DaYang, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, ösümlik üweýji, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Siz bilen gowy ynam we dostlukly gatnaşyk gurmaga garaşyň.

8.Company-profile_02
15.Customer praise

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler