Çilim pop partlaýjy maşyn gutusy, çilim kapsulalary üçin monjuklar monjuk gutusy çilim maşyn gutusy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Ulanmak aňsat, götermek aňsat, goşundylar ýok, himiki maddalar ýok, ekologiýa taýdan arassa, ekologiýa taýdan arassa we çilim saklaýjynyň goýulmagy bilen aňsatlyk bilen gysylyp bilner.

Adaty ululykdaky çilimler we 100-nji ýyllardaky inçe çilimler üçin süzgüç turbasy. Halaýan ysyňyzyň ysyna basyň we lezzet alyň, ys hemişe term.

Çilim partlaýjy monjuklar we çilim kapsulasy dispenseri 2-de gaty göçme, 30-60pc çilim partlaýyş monjuklaryny saklap bilýär.

Maddy howpsuzlygy: Kruşbol dispenseri azyk üçin ygtybarly materiallardan ýasalýar. Örän ygtybarly we amatly. Iýmit derejesi 316L bahar On müň gezek ulanylmagyna çydap bilýär Iýmit derejeli it taýagy Bambuk taýaklarynda çig we bakteriýalar meselesini çözüň. , Işewürlik, doglan gün, toý, atalar güni, ýubileý, şükür güni, Ro Christmasdestwo we ş.m. ýaly ýagdaýlarda dostlaryňyz we maşgalalaryňyz üçin ajaýyp sowgat.

2
Kapsül itekleýji Çilim kapsulasy
Ulanylyşy Kapsulalary çilime çalt dolduryň
Ölçegi .83.8mm aralygynda ulanylýar
Material UV mat daşky gurşawy goramak pürküji
Bukja Bir halta üçin 1pc ýa-da müşderilere görä düzülen
Nusgalar Size nusgalar bermek isleýäris

Zyýansyz ulanmak: Iýmit derejeli PP plastmassa içki material adam bedeni üçin zyýansyzdyr we top itekleýji taýa 10,000 gezek ulanylmagyna çydap biler.

Geýmäge çydamly we kölegeli däl: UV matly daşky gurşawy goramak boýagy bolan gabyk könelişýär we hiç haçan solmaýar.

Önümiň ululygy: Monjuk itekleýji takmynan 34 * 80 * 13mm, kiçi we ýeňil.

Önümiň ulanylyşy: Monjuk itekleýji bambuk taýajyklaryny köpeltmek galyndylary bilen çözüp biler.

Ölçeg zerurlygy: Köne wersiýada bölejikleriň ululygy 3,1-3.4mm, kämilleşdirilen görnüşi bolsa 2,6-3.8mm bar.

3.Product instruction

Görkezmeler:

1. Hoşboý ysly monjuklary haýallyk bilen monjuk gutusynyň ýokarsyna guýuň we girelgesine goýuň.

2. Adaty çilimi öňünden oturdylan ysly monjuklarsyz çykaryň, aşaky çukura salyň we doldurma kanalyna birneme itiň.

3. Dolduryş kanalyny gutaran adaty çilimleri aşaky çep deşige salyň we doldurgyç hasasy hoşboý ysly monjuklary doldurma kanalyna süýşürýär.

4. Çilimi bir eliňizde saklaň we beýleki eliňiz bilen hoşboý ysly monjuklary agzyň içine sokuň. Ysly monjuk monjuklaryny gysyň we gutarmak üçin ýakyň.

9.Product Packing
10.Certificate
8.Company-profile_01

Shijiazhuang DaYang Daşky Gurşaw In Engineeringenerçilik Co., Ltd Hebei welaýatynda ýerleşýän 2016-njy ýylda esaslandyryldy. DaYang, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, ösümlik üweýji, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Siz bilen gowy ynam we dostlukly gatnaşyk gurmaga garaşyň.

8.Company-profile_02
15.Customer praise

  • Öňki:
  • Indiki: