“Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd.” soňky döwürde täze önümleri işjeň ösdürýär.

“Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd.” soňky döwürde täze önümleri işjeň ösdürýär. Täze önümlere çilimi çalt partlaýan monjuk çilimine öwürmek üçin täze partlaýan monjuk tagamlary, täze dörän monjuk reňkleri we dürli bolus enjamlary girýär.

Täze pop merjen tagamy üçin ýaňy-ýakynda “Glacier Mint” we “Ice Mint” atly iki tagam taýýarladyk. Tomus günlerinde size sowuklyk getirip, durmuşyňyzy has owadan we rahatlandyryp biler. Elbetde, onuň reňki hem gaty owadan açyk ýaşyl bolup, sizi gaty rahatlandyrýar we tagamyna gaty laýyk gelýär. Tagamyndan lezzet almak dört möwsümi diňlemek ýalydyriçinde Gün günbatar durmuşy. Bu açyk ýaşyl täze tagam size gowy görüner diýip umyt edýärin.

Dürli tagamly we reňkli monjuklardan başga-da, ýarylýan monjuklary çilime has çalt ýüklemäge mümkinçilik berýän täze monjuk itekleýjisini taýýarladyk. Üznüksiz tehnologiki täzelikler we çykdajylary yzygiderli azaltmak arkaly arzan we amaly nokat ruçkasyny taýýarladyk. Ol ruçka ýaly şekillendirilip, örän ýeňil we çilim gutusyna salnyp bilner. Tehnologiki innowasiýa arkaly, çykýan monjuklary çilime salmak üçin bary-ýogy 3 sekunt gerek. Mundan başga-da, täze önümimiz birneme arzan we Türkiýe we Gollandiýa ýaly Europeanewropa bazarlarynda gaty meşhur. Bu ýerlerdäki dostlar sargyt we satyn almaga howlukýarlar we bazary çalt eýeleýärler.

Öňünden duýduryş hökmünde kompaniýamyzyň soňky Ro Christmasdestwo sowgat gutulary köp müşderi tarapyndan öňünden sargyt edildi. Ro Christmasdestwo sowgat gutymyzda monjuk itekleýji we üç dürli tagamly monjuk bar. Bu, dostlaryňyza berip biljek iň gowy Täze ýyl sowgady bolar. Halaýan tagamyňyzy we stiliňizi bize aýdyp bilersiňiz, önümçiligi hem islegleriňize görä düzüp bileris. 27-nji awgustda Ro Christmasdestwo göni ýaýlymyny ederis. Soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt habarlaşyp bileris!

image5
image8
image7
image6
image9
image10

Iş wagty: 18-2021-nji awgust