1-nji çilim kapsulasynyň itekleýjisinde täze moda 3

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Ulanmak amatly we çalt we hil duýgusyndan doly. Dürli reňkler saýlanyp bilner. Monjuklary doldurmak üçin diňe monjuklary saklaýan magazineurnaly çalyşmaly. Çilim çekýänleriň arasynda iň ýagty oglan bolmak isleýärsiňizmi? Dispenser dalaşgäri, iň moda çilimkeş ýa-da aýal bolmaga kömek edýär.

2

Partlaýjy monjuklary magazineurnalda ýerleşdiriň. Magazineurnal çilim üçin 100 partlaýjy monjuk goşup biler. Reňk we Logotip belligi hem düzülip bilner. Diwary döwýän enjam, basylandan soň öňki ýagdaýyna dolanmak üçin gurlan bahar bar. Şeýle hem, 2,8mm we 3,3mm dürli görnüşli çilimler üçin amatlydyr.

Pop monjuklarymyz gaty howpsuz we düzüminde jelatin, gliseridler, hoşboý yslar we kremnisiz himiki maddalar bar. Howpsuzlyk meselelerinden gorkman ulanmak düýbünden howpsuz.

Güýçli tagamy bilýän we çilim çekýän höwesjeň bolsaňyz, Çilim Pop Pearl iň gowy saýlawyňyzdyr! Çilimiň monjuk bilen ýarylmagy sebäpli, her ýakylýan çilim özboluşly açyş boldy.

Ordinaryönekeý çilimler üçin amatly. Halaýan ysyňyzyň başyndan ahyryna basyp, lezzet alýarsyňyz.

Haryt ady Dispenser dalaşgäri
Ölçegi (Daşarky gaplama) 8,5 sm * 3,5 sm * 2,5 sm.
Netijelilik Çilime çykýan monjuklary basmak üçin ýarym mehaniki serişdeleri ulanyň.
Ulanylyşy Çilim çekmegiň ysyny azaldyň we çilim çekmegiň hezilini artdyryň.
Material ABS Plastiki.
Bukja Bir gutuda.
Nusgalar Mysal hyzmatyny edýäris.
4.Product instruction

Dispenser dalaşgäri, Da enjamyň pod enjamyna girenden soň öndüren ilkinji önümi hökmünde onuň dünýä inişi rewolýusiýa. Çilim çekýänlere getirýän zatlary diňe bir amatly we çalt ulanmak däl, hatda hemmeler üçin agşamlyk naharyndan soňky söhbetdeşlige öwrüldi. Biri-biriňiz bilen deňeşdiriň, reňkleriňiz has açyk ýa-da meniň reňklerim has salkyn. Dispenser dalaşgäri halaýan önümiňize öwrüler!

5.Product type
6.Product Packing
7.Certificate

Shijiazhuang DaYang Daşky Gurşaw In Engineeringenerçilik Co., Ltd Hebei welaýatynda ýerleşýän 2016-njy ýylda esaslandyryldy. DaYang, Çilim kapsulasy, kapsula itekleýji, ösümlik üweýji, çilim çekýän kagyz, çeňňek we ş.m. ýaly çilim öndürmek we paýlamak boýunça ýöriteleşdi.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, ABŞ, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

Sizi buýsandyrýan hytaýly hyzmatdaş bolarys we size hünär we wagtynda hyzmat etmek üçin tagalla edýäris. Siz bilen gowy ynam we dostlukly gatnaşyk gurmaga garaşyň.

8.Company-profile_02
9.One-shop center
15.Customer praise

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler